ЫНТЫМАК ЧАТАК, 2013 Ж.

 

Бул жөлөмөл көптөгөн окурманга, асиресе өзү жашаган коомдоштуктагы улут аралык мамиленин накта шайкештигине кыщыктар адамдарга пайдалуу болот деген ойдобуз. Ынтымак менен чатак адамдын турмуш-тирлик жашоосунан өнүп чыккандыктан бир-бирине каршы коюлбай, тескеринче тыгыз байланышта жана кыргыз дүйнөтаанымынын рухий бүтүндүк осулунда каралды. Ынтымакты жараткан түзүчүүлөрү биригип келип жараткан оң акыбет «өзөк от» менен жетишилери, ал эми чатакты пайда кылган түзүүчүлөрүн терстиктен оңоо жагына оодаруу «кедерин түзөө» ыкмасына салынып жөндөөлөрү сунушталган. Бул эки ыкма кыргыздын асыл-насаат сөзүнө, мамиле түзүдөө жасалчу каада, үрп-адат, жөрөлгөлөрүнө жана бирге аракеттенүүнүн салттуу өзжардам усулдарына таянуу менен иштелип чыкты. Ооба, макал-лакаптар, ырашкерликтин жөрөлгөлөрү жана бирге аракеттенүү ыкмалары – кыргыз салтуу коомун кармап турган «даанышмандар акылын, бийлер калыстагын, байлар берешендигин жана карапайымдардын жакшы ниетин» же «бейпил бешикти» азыктандырган тамыры, тулку жана саясы болгон. Жөлөмөл, ынтымакты жаратуу жана чатактын алдын алуу жолдорун издегендерге, алардын курамындагы түзүүчулөрдү турмуштук кырдаалга жараша ыңгайлоо аркылуу, аталган көйгөйлөрдү чечүүнүн усулдарын пайдалануунун жолдорун тартуулосу менен баалуу болуп эсептелет.

Китептин автору: Садыр уулу Жумагазы