«Мурас Таануу», 2008 ж., 4 класс мектеп окуучулары үчүн окуу куралы

Урматтуу балдар, силер «Мурас Таануу» окуу куралын колуңарга алып отурасыңар.

Кээ бирөөңор мурас деген эмне экенини билесиңер, кээ бирөөңөр, мүмкүн биле элексиңер. Мисалы, «Манас» дастаны тууралы баарыңар угуп жүрөсүңөр. «Манас» – бул ата-бабаларыбыздан калган оозеки мурас.

Мурастын ар кандай түрлөрү болотю силер «Мурас Таануу» окуу куралына чейин башка булактардан өз жериңер, ата журтуңар, табияттын ар кандай кубулуштары жөнүндө алгачкы маалыматтарды алып жатасыңар. Ал эми бул китептенегизги басым кыргыз элинин руханий маданиятына коюлат. Кыргыздардын жерге, жаныбарларга, сууга болгон мамилеси, элдик ишеним, салт-санаа, үрп-адат деген нерселер каралат.

Китептин максаты – силерге жаңы маалымат берүү менен бирге, силер буга чейин үрөнгөн билимдерди талдап, тереңднтип, андан кандайдыр бир жыйынтык чыгырууга көнүктүрүү. Силер ойноп-күлүп, балалык доорду сүрүп жаткан мекениңердин ыйыктыгы тууралуу кабар берүү.
Бул сабакты өтүүдө «мындай гана болуш керек» деген катаал эреже жок. Китепте айтылган маалыматтарга өзүңөрдүн оюңарды эркин билдирип, оозеки жана жазуу жүзүндө бул сабактын кызыктуу болушуна салым кошосуңар деп абдан ишенебиз.

Мазмуну
Кириш сөз

 • 1-сабак. Мурас
 • 2-сабак. Ыйыктык
 • 3-сабак. Аталардын мурасы
 • 4-сабак. Эне мурас
 • 5-сабак. Ата-журттагы ыйык жерлер
 • 6-сабак. Эмнелер ыйык боло алат?
 • 7-сабак. Байыркы касиеттердин бүгүнкү көрүнүшү
 • 8-сабак. Манасчылык касиет
 • 9-сабак. Биз ыйык туткан Сулайман-Тоо
 • 10-сабак. Ыйык жерлердеги өсүмдүктөр дүйнөсү
 • 11-сабак. Жаныбарлар дүйнөсү
 • 12-сабак. Суу – ыйыктыктын болүкчөсү
 • 13-сабак. Ысык-Көл – кыргыз жеринин кареги
 • 14-сабак. Топурактын касиети
 • 15-сабак. От – ыйыктыккы умтулуунун белгиси
 • 16-сабак. Ыйык жерлерге кантип баруу керек?
 • 17-сабак. Табият жана ырым-жырымдар
 • 18-сабак. Ыйык жерлерге ким кам көрөт?
 • 19-сабак. Табият жана тарых байланышы
 • 20-сабак. Табият жана кыргызчылык
 • 21-сабак. Кыргызчылык, касиет, керемет
 • 22-сабак. Каыйп дүйнө сырлары