Экологиялык билим

Салттык экологиялык билим деген шарттуу түрдө берилген ат; веб-сайттын экинчи бөлүмү жаратылыш менен болгон байланышты чагылдырган маалыматтарды камтыйт. Бул жайлоо, суу ж.б.у.с. жаратылыш байлыктарын колдонуу, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү менен болгон байланыш тууралуу билимди чагылдырат. Аң уулоочулук, мал чарбачылык, агрономия сыяктуу жаратылыштын белгилүү бир шарттарына калыптанган жергиликтүү калктын чарбачылык менен иш жүргүзүү билими да каралат. Көпчүлүк учурда жаратылыш чоң роль ойногон коомдук кризис убагында жана жаратылыш кырсыктарынан сактануу же жол бербөө максатында пайдалануучу мүмкүн болгон салттык билимдер туурасында да айтылмакчы. Бул жерге дүйнөнүн түзүлүшү жана пайда болушу туурасындагы салттык билим, ошондой эле элдик календарь жана климат туурасындагы материалдар киргизилүүдө.