Kazakhstan
3. Andas Kajet (Jetysyy newspaper) (CV, application)                                                                                                                                        4. Bekmagambetova Maisara (Kostanai State Pedagogical Institute) (CV, application)
2. Bizhigitova Karlygash ( Alma-Ata University of International Bussines, Almaty) (CV, application)

Kyrgyzstan
4. Abdalieva Gulzada (Kyrgyz State University named after I.Arabayev) (CV, application)                                                                        5. Bokontaeva Janyl (K. Tynystanov Issykkul State University) (CV, application)
6. Imankulov Murat (Kyrgyz Academy of Education)
7. Fukalov Ivan (Bishkek Finincial and Economic Academy) (CV, application)
8. Musarova Djamilya (National Academy of Sciences of Kyrgyz Republic) (CV, application)
9. Sulaimanov Joomart (Osh State University) (CV, application)

Tajikistan
10. Mamadaliev Inomdjon (Khujand State University) (CV, application)
11. Rakhimov Nabijon (Khujand State University) (CV, application)

Uzbekistan
13. Alimdjanov Bakhtier (Institute of History of Uzbekistan Academy of Sciences) (CV, application)
14. Djumashev Askar (Karakalpak Research Institute for Humanities of Karakalpak Division of Uzbekistan Academy of Sciences) (CV, application)
15. Makhmudov Oibek (Institute of History of Uzbekistan Academy of Sciences) (CV, application)